8 03, 2020

Bölüm VI: Diğer Hükümler

2022-06-24T18:39:59+03:008 Mart 2020|

YÖNETMELİKLER MADDE-33) Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği organlar veya kişiler tüzükte belirtilen ve/veya gerekli görülen durumlarda yönetmelikler hazırlar. Hazırlanan yönetmelikler Yönetim Kurulu kararıyla uygulamaya konulur. DERNEK ÖDÜLLERİ MADDE-34) 34.1. Dernek Yönetim Kurulu, uygun gördüğü dallarda bir veya birden fazla ayni ve nakdi ödüller dağıtabilir. Ödüller özel ve tüzel kişilere, kurum ve kuruluşlara verilebileceği gibi guruplara da verilebilir. 34.2. Ödül miktarı dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 34.3. Seçici kurulların oluşturulmasında ...

8 03, 2020

Bölüm V: Mali Hükümler

2022-06-24T18:34:49+03:008 Mart 2020|

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI MADDE-29) Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Ara1ık'ta sona erer. Derneğin bütçesi, gelir ve gider bilançosundan oluşur. DERNEĞİN GELİRLERİ MADDE-30) Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 30.1. Giriş Aidatı: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde, üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen tutardır. Giriş aidatının miktarı, gerekli görülmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. 30.2. Yıllık Aidat: Üyeler için her çalışma dönemi ...

8 03, 2020

Bölüm IV: Şubelerin Kurulması ve Organları

2022-06-24T18:30:05+03:008 Mart 2020|

MADDE-18) Dernek yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü yerlerde şube açar. Şubelerin açılış işlemleri, en az 3 kişiden oluşan Müteşebbis Heyet’in Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yapacağı müracaatın kurulca onaylanması sonucu kurulun vereceği yetki belgesine dayanarak başlatılır. ŞUBE ORGANLARI MADDE-19) Dernek şube organları aşağıda gösterilmiştir. 19.1. Genel Kurul 19.2. Yönetim Kurulu 19.3. Denetleme Kurulu GENEL KURUL MADDE-20) Bir şubenin genel kurulu, o şubeye kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Her ...

8 03, 2020

Bölüm III Genel Merkez Organları ve Görevleri

2022-06-24T18:19:53+03:008 Mart 2020|

MADDE-7) Derneğin Genel Merkez organları aşağıda gösterilmiştir. 7.1. Genel Kurul 7.2. Yönetim Kurulu 7.3. Denetleme Kurulu 7.4 Disiplin Kurulu GENEL KURUL MADDE-8) Genel Kurul; Genel Merkez veya şubelere kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Her asıl üye oy kullanma ve söz alma hakkına sahiptir. Dernek Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. a) Olağan Genel Kurul 2 Yılda bir Ekim ayı içerisinde İstanbul’da toplanır. b) Olağanüstü Genel Kurul; ...

8 03, 2020

Bölüm II: Üyelik Hükümleri

2024-01-11T12:44:30+03:008 Mart 2020|

ÜYELİK HÜKÜMLERİ MADDE-2)  2.1. Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci ya da öğretim elemanı olarak bulunmuş ve/veya bulunmakta olan, fiilî ehliyete sahip, derneğin amacına aykırı bir davranış içinde bulunmayan herkes yazılı dilekçe ile derneğin genel merkez veya şubelerinden birinin yönetim kuruluna başvurarak üye olabilir. Genel merkez ve şubelerce mükerrer üye kaydı yapılmaz. Ancak üyeler ikametgah değişikliği ve benzeri sebeplere bağlı olarak üyeliklerinin genel merkez veya herhangi bir şubeye transfer edilmesini talep edebilirler; ...

8 03, 2020

Bölüm I: Amaç ve Çalışma Konuları

2022-06-24T17:44:10+03:008 Mart 2020|

Derneğin amacı, ‘toplumun sosyal, kültürel, sportif, mesleki, kişisel, ahlaki ve bilimsel yaşantısına ve gelişmesine katkıda bulunacak maddi ve manevi her türlü etkin çalışmayı yapmak’ olup çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir. MADDE-1) 1.1. Toplumun kültürel, sosyal, kişisel, mesleki, ahlaki ve psikolojik gelişimine katkıda bulunacak eğitim programları, webinarlar, projeler ve sosyal faaliyetler düzenler. 1.2. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunur. 1.3. Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ...

8 03, 2020

Kuruluş Hükümleri

2022-06-24T17:44:39+03:008 Mart 2020|

“İnsanın, yaratılmışların en şereflisi olarak kalabilmesi, ancak doğru yolda yürümeye niyet edip hayırlı ve faydalı işler yapmakta azmetmesi ve güzel ahlak ile ahlaklanmasıyla mümkündür.” BURA, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci ya da öğretim elemanı olarak bulunmuş ve/veya bulunmakta olan kişilerin, tesis edilen birlikteliği üniversitenin, ülkemizin ve dünyanın istifadesine sunarak, toplum için değer üretme amacıyla kurmuş oldukları bir dernektir. Bu bağlamda topluma ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik alanlarda katkı sunmayı hedefleyen ...

Go to Top