MADDE-7)

Derneğin Genel Merkez organları aşağıda gösterilmiştir.

7.1. Genel Kurul

7.2. Yönetim Kurulu

7.3. Denetleme Kurulu

7.4 Disiplin Kurulu

GENEL KURUL

MADDE-8)

Genel Kurul; Genel Merkez veya şubelere kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Her asıl üye oy kullanma ve söz alma hakkına sahiptir. Dernek Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a) Olağan Genel Kurul 2 Yılda bir Ekim ayı içerisinde İstanbul’da toplanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul; Dernek Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin beşte birinin yazılı ve imzalı isteği üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’nun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırır. Bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

TOPLANTININ YAPILIŞ USÛLÜ

MADDE-9)

9.1. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Listede üyelik borcu olan üyeler yer alamaz,

9.2. Genel Kurula katılacak üyeler, en geç on beş gün önceden toplantının günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek gündemi dernek web sitesinde ya da bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır,

9.3. İlk toplantıda yeter sayının sağlanamaması sebebiyle toplantının yapılamaması halinde aynı ilanda ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı belirtilir. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır,

9.4. Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki gün farkı yedi günden az olamaz. İkinci toplantı en geç iki ay içerisinde yapılmak zorundadır. Genel Kurul toplantısı birden fazla ertelenemez,

9.5. Genel Kurul, dernek tüzüğünce Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır,

9.6. Birinci toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantı Genel Kurulun çoğunluğuna bakılmaksızın yapılır. Ancak ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’ndaki asıl üye toplam sayısının iki katından az olamaz,

9.7. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenecek listedeki isimleri karşısına imza atarak toplantı salonuna girerler. Toplantı için yeterli sayı sağlanamamışsa durum bir tutanakla saptanır,

9.8. Toplantı Dernek Genel Başkanı veya görevlendireceği bir kişi tarafından açılır,

9.9. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve kâtip açık oylama ile seçilerek Divan Başkanlığı teşkil edilir. Genel Kurul Divanı’na, Genel Kurul üyelerinin dışından da üye seçilebilir. Divan üyeleri toplantı sonunda tutanakları imzalayarak Yönetim Kuruluna teslim ederler,

9.10. Aidat borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar,

KARARLAR

MADDE-10)

10.1. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde bulunan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10′ u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur,

10.2. Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile açık oyla alınır. Ancak, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üye seçimleri genel kurulun belirleyeceği yöntemle yapılır. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Dernek organlarına seçilenlerin eşit oy alması halinde kazanan adayın tespitinin yöntemi Genel Kurul’ca saptanır. Tüzük değişikliği ve Derneğin kapatılması ile ilgili kararlar Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 ‘ünün kararı ile alınır.

KURUL SEÇİMLERİ

 MADDE-11)

Genel Kurulun; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üye seçimlerinin gizli oyla yapılması kararını alması halinde oylama şu şekilde yapılır;

11.1. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üye seçimleri liste usûlü ile ve gizli oyla yapılır,

11.2. Seçimlerde çoğunluk yöntemi uygulanır,

11.3. Üyeler ittifaklar yaparak listelerini çıkarırlar,

11.4. Listeler hazırlanırken Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, denetleme kurulu asıl ve yedek üyeleri, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ve sırasıyla yazılır,

11.5. Listeler Genel Kurul sırasında seçimlerden önce divan kuruluna teslim edilir,

11.6. Divan kurulu geliş sırasına göre listelere numara verir,

11.7. Divan kurulu seçimlerden önce seçimlere katılacak listeleri tek tek okur,

11.8. Listeler okunduktan sonra yeni liste verilemez ve listeler değiştirilemez,

11.9. Her hangi bir şekilde üzerinde değişiklik, karalama, çizme v.b.işlem yapılan liste geçersiz sayılır,

11.10. Her listenin farklı renklerden oluşan oy pusulaları bulunur,

11.11. Hangi rengin hangi listeyi temsil edeceğini divan kurulu kurayla belirler ve ilan eder,

11.12. Oylama bu renkli pusulaların zarfa konularak sandığa atılmasıyla gerçekleşir,

11.13. Üst Kurul ve Federasyon delegeleri de bu yöntemle seçilir,

11.14. Oyların sayımı ve dökümü Divan Başkanlığı tarafından ya da görevlendireceği kişilerce açık olarak yapılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-12)

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

12.1. Dernekler Kanunu ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,

12.2. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

12.3. Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek;

12.4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu çalışmalarını ibra etmek,

12.5. Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

12.6. Üst Kurul ve Federasyon delegelerini seçmek,

12.7. Derneğin uluslararası çalışmada bulunması, yurtdışındaki kuruluşlara katılması ya da bu kuruluşlarla işbirliğinde olması, kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

12.8. Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

12.9. Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

YÖNETİM KURULU

MADDE-13)

Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

13.1. Yönetim Kurulu, onbir (11) asil üye ile altı (6) yedek üyeden oluşur.

13.2. Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağrılır.

13.3. Bir üyenin Yönetim Kurulu üyeliği üst üste en fazla 5 (beş) dönem olabilir. Yine bir üyenin genel başkanlığı üst üste en fazla 3 (üç) dönem olabilir.

13.4. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında Genel Başkan, yeterli sayıda Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 1 Muhasip seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler

13.5. Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

13.6. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı altı (6) olup kararlar çoğunlukla alınır.

13.7. Genel Merkez yönetim kurulu yasal mevzuat yada dernek tüzüğüne uygun hareket etmemeleri durumunda şube yönetim kurullarını görevden almaya yetkilidir. Bu durumda şubeler iki (2) ay içerisinde genel kurul toplantısı yaparak, yeni yönetim kurulunu seçer. Genel kurul toplantısına genel merkez yönetim kurulu şube genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici yönetim kurulu tayin eder.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-14)

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

14.1. Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

14.2. Çalışma dönemi çalışma programı ile gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak,

14.3. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,

14.4. Üyelik nitelik ve şartlarını yitirmesi nedeniyle üyeliği kendiliğinden sona eren üyeleri ilan etmek, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına ve aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına karar vermek,

14.5. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

14.6. Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komisyonlar kurmak ve raporları hakkında karar almak,

14.7. Personel Özlük Hakları Yönetmeliği uyarınca Derneğin idari ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

14.8. Dernek Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

14.9. Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş veya kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılmaya karar vermek,

14.10. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

14.11. Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak,

14.12. Derneğin faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarına ilişkin olarak düzenlenen beyannameyi yıl sonu itibariyle en büyük mülki amirliğe vermek ve yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

DENETLEME KURULU

MADDE-15)

Denetleme Kurulu; Genel Kurulca seçilen üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.  Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sözcü seçer. Denetleme Kurulu en az altı (6) ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir (2). Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

15.1. Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az 6 ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek.

15.2. Gerekli görmesi durumunda Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek,

15.3. Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

MADDE-16) 

Derneğin iç denetimi şubelerde şube denetleme kurulu, genel merkezde genel merkez denetleme kurulu tarafından Medenî Kanun, Dernekler Kanunu ve yönetmelikleri ile Genel Merkez Yönetim Kurulunca onaylanan yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde yapılır. Gerekli hallerde şubeler genel merkez denetleme kurulunca da denetlenebilir.

DİSİPLİN KURULU

MADDE-17)

Disiplin Kurulu; Genel Merkez Genel Kurulunca seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında bir başkan seçer. Şubelerde Disiplin Kurul’ları oluşturulmaz.

Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek Disiplin Yönetmeliğini hazırlamak ve hazırlanan bu yönetmeliği Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

b) Disiplin yönetmeliğinde yapılacak değişiklikleri Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

c) Yönetim Kurulunca gönderilen raporları incelemek ve gerekli gördüğü hallerde “Disiplin Yönetmeliği” uyarınca uyarı, kınama, cezaları vermek üzere Yönetim Kuruluna bildirmek ve üyeliğinin sonlandırılması gerektiğini tespit ettiği üyeleri Yönetim Kuruluna bildirmek.