Boğaziçi Üniversiteliler Derneği

Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, siz Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’ne (“BURA Derneği”) üyeliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden BURA Derneği tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, BURA Derneği’ne üyeliğinizin oluşturulması, BURA Derneği’nin sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, BURA Derneği’nin etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile BURA Derneği’nin üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız gibi amaçlar dahil olmak üzere BURA Derneği’nin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, BURA Derneği tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile BURA Derneği’nin ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, BURA Derneği’ne üyeliğinizin oluşturulması, BURA Derneği’nin sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, BURA Derneği’nin etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile BURA Derneği’nin üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız gibi amaçlar dahil olmak üzere BURA Derneği’nin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, BURA Derneği tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile BURA Derneği’nin ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Boğaziçi Üniversitesi’ne, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amacı

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının karşılanamadığı durumlarda kişisel verilerinizi açık rızanızı temin ederek işlemekteyiz. Bu doğrultuda mezunlarımızın adı-soyadı, iş bilgileri, mezuniyet yılı, başarı hikayesi gibi kişisel verileri, sosyal medya platformlarında mezunlara ve BURA Derneği’ne yönelik tanıtım ve bilgilendirmelerin yapılması amacıyla verilecek onay doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle BURA Derneği’ne iletmeniz durumunda BURA Derneği talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle BURA Derneği’ne iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, Kanun gereğince, yazılı olarak BURA Derneği’ne iletmeniz gerekmektedir. Yapacağınız yazılı başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “Boğaziçi Üniversiteliler Derneği – Akat Mah. Tepecik Yolu No:1 Beşiktaş – İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir, veya [email protected] adresi aracılığıyla kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalı şekilde veya noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.