Tüzük2021-04-13T17:15:53+03:00
Kuruluş Hükümleri2022-06-24T17:44:39+03:00

“İnsanın, yaratılmışların en şereflisi olarak kalabilmesi, ancak doğru yolda yürümeye niyet edip hayırlı ve faydalı işler yapmakta azmetmesi ve güzel ahlak ile ahlaklanmasıyla mümkündür.”

BURA, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci ya da öğretim elemanı olarak bulunmuş ve/veya bulunmakta olan kişilerin, tesis edilen birlikteliği üniversitenin, ülkemizin ve dünyanın istifadesine sunarak, toplum için değer üretme amacıyla kurmuş oldukları bir dernektir. Bu bağlamda topluma ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik alanlarda katkı sunmayı hedefleyen faaliyetler gerçekleştirir.

BURA, iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk olma gayesiyle, toplumun her ferdinin insanlık onuruna sahip olarak, müreffeh ve mutlu bir ömür sürmeleri için çalışır.

Bu prensiplerden hareketle 07-10-2003 tarihinde BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ (BURA) adıyla bir dernek kurulmuştur. Aşağıdaki maddelerde BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ (BURA), “Dernek” kısa adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Dernek uygun gördüğü yerlerde şube ve irtibat bürosu açar.

Bölüm I: Amaç ve Çalışma Konuları2022-06-24T17:44:10+03:00

Derneğin amacı, ‘toplumun sosyal, kültürel, sportif, mesleki, kişisel, ahlaki ve bilimsel yaşantısına ve gelişmesine katkıda bulunacak maddi ve manevi her türlü etkin çalışmayı yapmak’ olup çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.

MADDE-1)

1.1. Toplumun kültürel, sosyal, kişisel, mesleki, ahlaki ve psikolojik gelişimine katkıda bulunacak eğitim programları, webinarlar, projeler ve sosyal faaliyetler düzenler.

1.2. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunur.

1.3. Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Ana Tüzük hükümleri uyarınca üye ve fahri üye kaydeder. Toplum faydasına yönelik çalışmalarda faal gönüllüğü teşvik eder ve yaygınlaştırır.

1.4. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korumasına çalışır.

1.5. Topluma ve üyelerine faydalı olacak hizmet projelerini uygular.

1.6. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygulamak ve yönetmek üzere ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar.

1.7. Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler ve spor yarışmaları düzenler.

1.8. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

1.9. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır.

1.10. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete, kitaplar, manyetik cd, web sitesi yayınlar.

1.11. Yurtiçi ve yurtdışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir.

1.12. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.

1.13. Dernek, ilgili mevzuat ve Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak üyelerinden aidat toplar, Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde bağış ve yardım alır; yıl içerisinde elde edilen tüm bu gelirlerin, en az üçte ikisini amaçları doğrultusunda yapacağı faaliyetlerde kullanır, bağış ve yardımlarda bulunur.

1.14. Derneğin amaç edindiği faaliyetler toplumun tüm kesimine ve yararına açık olup belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.

1.15. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

Bölüm II: Üyelik Hükümleri2024-01-11T12:44:30+03:00

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE-2) 

2.1. Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci ya da öğretim elemanı olarak bulunmuş ve/veya bulunmakta olan, fiilî ehliyete sahip, derneğin amacına aykırı bir davranış içinde bulunmayan herkes yazılı dilekçe ile derneğin genel merkez veya şubelerinden birinin yönetim kuruluna başvurarak üye olabilir. Genel merkez ve şubelerce mükerrer üye kaydı yapılmaz. Ancak üyeler ikametgah değişikliği ve benzeri sebeplere bağlı olarak üyeliklerinin genel merkez veya herhangi bir şubeye transfer edilmesini talep edebilirler; bu işlemler genel merkez yönetim kurulunca koordine edilir.

2.2. Derneğe üye olabilmek içindeki dernek üyelerinden iki kişinin referansı şarttır,

2.3. Dernekler yasası ile ilgili mevzuata göre üye olma yeterliliği bulunmayanlar üye olamayacağı gibi, üyeliği kabul edilmiş olsa dahi durumu üye olmaya uygun olmayanlar ve üyelik şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler ve şartları başta taşıdığı halde daha sonra aykırı durumları oluşanlar sonradan üyelikten çıkarılırlar.

2.4. Derneğe üyelik üç çeşittir:

1-Asıl Üyelik: Üye olma yeterliliğine sahip kişiler (öğrenciler üniversitede bir yılı tamamlamış olmalıdır), bunun için hazırlanmış formu doldurarak başvuruda bulunurlar. Yönetim Kurulu başvuruyu 30 gün içinde karara bağlar ve neticeyi müracaatçıya bildirir. Yönetim Kurulunca kabul edilen üyelik kabulü ile üyeye “Üye Kimlik Kartı” verilir.

2-Fahrî Üyelik: Derneğe maddî ve manevî katkıları olan kişilere Yönetim Kurulu kararı ile Fahrî Üyelik verilebilir. Fahrî üyeler dernek Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarında görev alamazlar ve Genel Kurul’da oy kullanamazlar. Ancak komisyonlarda görev verilebilir. Yönetim Kurulunca kabul edilen Fahrî üyelik kabulü ile üyeye “Fahrî Üye Kimlik Kartı” verilebilir.

3-Şeref Üyeliği: İlim, siyaset ve iş alemine mensup özel kişilerden layık görülenlere Yönetim Kurulu kararı ile Şeref Üyeliği verilebilir. Şeref üyeleri dernek Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarında görev alamazlar ve Genel Kurul’da oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu uygun göreceği kişilere “Şeref Başkanlığı” payesi verebilir. Yönetim Kurulunca kabul edilen şeref üyeliği kabulü ile üyeye “Şeref Üyesi Kimlik Kartı” ya da belgesi verilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE- 3)

Her üye istifâ etme hakkına sahiptir. İstifâ isteği dilekçe ile başvurularak yapılır. Bu istifa isteğini içerir talep Yönetim Kurulunca en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve karar ilgiliye yazı ile bildirilir. Dernek tarafından üyeye verilmiş zimmetli araç ve gereçler ile “Üye Kimlik Kartı”geri alınır.

MADDE- 4)

Aşağıdaki hallerde:

4.1. Yasal olarak derneklere üye olma yeterliliğini yitirenler, bu yeterliliği taşımadığı sonradan anlaşılanlar ve şartları başta taşıdığı halde daha sonra aykırı durumları oluşanların dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulu kararı ile ilan olunur.

4.2. Üyelik ve giriş aidatlarını yılı içinde vermeyenler, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, dernek aleyhinde çalışanlar, derneğe maddi ve manevi zarar verenler, yüz kızartıcı suç işleyenler, Disiplin Kurulu tarafından tespit edildiği takdirde derhal Yönetim Kuruluna bildirilir ve Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

4.3. Üyelikten çıkartılan ilgiliye karar gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

GİRİŞ VE ÜYELİK AİDATI

MADDE- 5)

5.1. Derneğe giriş aidatını Genel Merkez Yönetim Kurulu belirler. Giriş aidatı, ilgili kişinin aşağıda belirtilen şartlarda tabi olacağı yıllık aidata denktir. Bu rakam Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

5.2. Üyelik âidâtı yıllık 480 TL ‘dir. Bu rakam Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir. Belirlenecek rakam net asgari ücreti geçemez.

*Derneğimiz üyelik yıllık aidatı, 07.01.2024 tarihli 2024-001 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1200 TL olarak güncellenmiştir.

İlgili karar maddesi: “Derneğimiz üyelik aidatının dernek tüzüğümüz 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca aksi karar alıncaya kadar yıllık 1200 TL olmasına karar verildi.”

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

MADDE-6)

Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir;

6.1. Üyelik sıfatı sona eren üyenin ”Dernek Üye Defteri”ndeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile derhal silinir.

6.2. Ölen üye dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin ödenmemiş aidatlarının tahsili için Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Bölüm III Genel Merkez Organları ve Görevleri2022-06-24T18:19:53+03:00

MADDE-7)

Derneğin Genel Merkez organları aşağıda gösterilmiştir.

7.1. Genel Kurul

7.2. Yönetim Kurulu

7.3. Denetleme Kurulu

7.4 Disiplin Kurulu

GENEL KURUL

MADDE-8)

Genel Kurul; Genel Merkez veya şubelere kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Her asıl üye oy kullanma ve söz alma hakkına sahiptir. Dernek Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a) Olağan Genel Kurul 2 Yılda bir Ekim ayı içerisinde İstanbul’da toplanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul; Dernek Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin beşte birinin yazılı ve imzalı isteği üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’nun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırır. Bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

TOPLANTININ YAPILIŞ USÛLÜ

MADDE-9)

9.1. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Listede üyelik borcu olan üyeler yer alamaz,

9.2. Genel Kurula katılacak üyeler, en geç on beş gün önceden toplantının günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek gündemi dernek web sitesinde ya da bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır,

9.3. İlk toplantıda yeter sayının sağlanamaması sebebiyle toplantının yapılamaması halinde aynı ilanda ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı belirtilir. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır,

9.4. Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki gün farkı yedi günden az olamaz. İkinci toplantı en geç iki ay içerisinde yapılmak zorundadır. Genel Kurul toplantısı birden fazla ertelenemez,

9.5. Genel Kurul, dernek tüzüğünce Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır,

9.6. Birinci toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantı Genel Kurulun çoğunluğuna bakılmaksızın yapılır. Ancak ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’ndaki asıl üye toplam sayısının iki katından az olamaz,

9.7. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenecek listedeki isimleri karşısına imza atarak toplantı salonuna girerler. Toplantı için yeterli sayı sağlanamamışsa durum bir tutanakla saptanır,

9.8. Toplantı Dernek Genel Başkanı veya görevlendireceği bir kişi tarafından açılır,

9.9. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve kâtip açık oylama ile seçilerek Divan Başkanlığı teşkil edilir. Genel Kurul Divanı’na, Genel Kurul üyelerinin dışından da üye seçilebilir. Divan üyeleri toplantı sonunda tutanakları imzalayarak Yönetim Kuruluna teslim ederler,

9.10. Aidat borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar,

KARARLAR

MADDE-10)

10.1. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde bulunan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10′ u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur,

10.2. Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile açık oyla alınır. Ancak, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üye seçimleri genel kurulun belirleyeceği yöntemle yapılır. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Dernek organlarına seçilenlerin eşit oy alması halinde kazanan adayın tespitinin yöntemi Genel Kurul’ca saptanır. Tüzük değişikliği ve Derneğin kapatılması ile ilgili kararlar Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 ‘ünün kararı ile alınır.

KURUL SEÇİMLERİ

 MADDE-11)

Genel Kurulun; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üye seçimlerinin gizli oyla yapılması kararını alması halinde oylama şu şekilde yapılır;

11.1. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üye seçimleri liste usûlü ile ve gizli oyla yapılır,

11.2. Seçimlerde çoğunluk yöntemi uygulanır,

11.3. Üyeler ittifaklar yaparak listelerini çıkarırlar,

11.4. Listeler hazırlanırken Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, denetleme kurulu asıl ve yedek üyeleri, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ve sırasıyla yazılır,

11.5. Listeler Genel Kurul sırasında seçimlerden önce divan kuruluna teslim edilir,

11.6. Divan kurulu geliş sırasına göre listelere numara verir,

11.7. Divan kurulu seçimlerden önce seçimlere katılacak listeleri tek tek okur,

11.8. Listeler okunduktan sonra yeni liste verilemez ve listeler değiştirilemez,

11.9. Her hangi bir şekilde üzerinde değişiklik, karalama, çizme v.b.işlem yapılan liste geçersiz sayılır,

11.10. Her listenin farklı renklerden oluşan oy pusulaları bulunur,

11.11. Hangi rengin hangi listeyi temsil edeceğini divan kurulu kurayla belirler ve ilan eder,

11.12. Oylama bu renkli pusulaların zarfa konularak sandığa atılmasıyla gerçekleşir,

11.13. Üst Kurul ve Federasyon delegeleri de bu yöntemle seçilir,

11.14. Oyların sayımı ve dökümü Divan Başkanlığı tarafından ya da görevlendireceği kişilerce açık olarak yapılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-12)

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

12.1. Dernekler Kanunu ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,

12.2. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

12.3. Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek;

12.4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu çalışmalarını ibra etmek,

12.5. Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

12.6. Üst Kurul ve Federasyon delegelerini seçmek,

12.7. Derneğin uluslararası çalışmada bulunması, yurtdışındaki kuruluşlara katılması ya da bu kuruluşlarla işbirliğinde olması, kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

12.8. Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

12.9. Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

YÖNETİM KURULU

MADDE-13)

Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

13.1. Yönetim Kurulu, onbir (11) asil üye ile altı (6) yedek üyeden oluşur.

13.2. Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağrılır.

13.3. Bir üyenin Yönetim Kurulu üyeliği üst üste en fazla 5 (beş) dönem olabilir. Yine bir üyenin genel başkanlığı üst üste en fazla 3 (üç) dönem olabilir.

13.4. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında Genel Başkan, yeterli sayıda Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 1 Muhasip seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler

13.5. Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

13.6. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı altı (6) olup kararlar çoğunlukla alınır.

13.7. Genel Merkez yönetim kurulu yasal mevzuat yada dernek tüzüğüne uygun hareket etmemeleri durumunda şube yönetim kurullarını görevden almaya yetkilidir. Bu durumda şubeler iki (2) ay içerisinde genel kurul toplantısı yaparak, yeni yönetim kurulunu seçer. Genel kurul toplantısına genel merkez yönetim kurulu şube genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici yönetim kurulu tayin eder.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-14)

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

14.1. Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

14.2. Çalışma dönemi çalışma programı ile gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak,

14.3. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,

14.4. Üyelik nitelik ve şartlarını yitirmesi nedeniyle üyeliği kendiliğinden sona eren üyeleri ilan etmek, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına ve aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına karar vermek,

14.5. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

14.6. Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komisyonlar kurmak ve raporları hakkında karar almak,

14.7. Personel Özlük Hakları Yönetmeliği uyarınca Derneğin idari ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

14.8. Dernek Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

14.9. Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş veya kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılmaya karar vermek,

14.10. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

14.11. Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak,

14.12. Derneğin faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarına ilişkin olarak düzenlenen beyannameyi yıl sonu itibariyle en büyük mülki amirliğe vermek ve yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

DENETLEME KURULU

MADDE-15)

Denetleme Kurulu; Genel Kurulca seçilen üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.  Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sözcü seçer. Denetleme Kurulu en az altı (6) ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir (2). Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

15.1. Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az 6 ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek.

15.2. Gerekli görmesi durumunda Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek,

15.3. Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

MADDE-16) 

Derneğin iç denetimi şubelerde şube denetleme kurulu, genel merkezde genel merkez denetleme kurulu tarafından Medenî Kanun, Dernekler Kanunu ve yönetmelikleri ile Genel Merkez Yönetim Kurulunca onaylanan yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde yapılır. Gerekli hallerde şubeler genel merkez denetleme kurulunca da denetlenebilir.

DİSİPLİN KURULU

MADDE-17)

Disiplin Kurulu; Genel Merkez Genel Kurulunca seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında bir başkan seçer. Şubelerde Disiplin Kurul’ları oluşturulmaz.

Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek Disiplin Yönetmeliğini hazırlamak ve hazırlanan bu yönetmeliği Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

b) Disiplin yönetmeliğinde yapılacak değişiklikleri Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

c) Yönetim Kurulunca gönderilen raporları incelemek ve gerekli gördüğü hallerde “Disiplin Yönetmeliği” uyarınca uyarı, kınama, cezaları vermek üzere Yönetim Kuruluna bildirmek ve üyeliğinin sonlandırılması gerektiğini tespit ettiği üyeleri Yönetim Kuruluna bildirmek.

Bölüm IV: Şubelerin Kurulması ve Organları2022-06-24T18:30:05+03:00

MADDE-18)

Dernek yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü yerlerde şube açar. Şubelerin açılış işlemleri, en az 3 kişiden oluşan Müteşebbis Heyet’in Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yapacağı müracaatın kurulca onaylanması sonucu kurulun vereceği yetki belgesine dayanarak başlatılır.

ŞUBE ORGANLARI

MADDE-19)

Dernek şube organları aşağıda gösterilmiştir.

19.1. Genel Kurul

19.2. Yönetim Kurulu

19.3. Denetleme Kurulu

GENEL KURUL

MADDE-20)

Bir şubenin genel kurulu, o şubeye kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Her asıl üye oy kullanma ve söz alma hakkına sahiptir.

Şube Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a) Şube Olağan Genel Kurulu, her yıl Temmuz ayı içerisinde toplanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul; Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun uygun gördüğü hallerde, yahut şube üyelerinin beşte birinin yazılı ve imzalı isteği üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’nun talebi veya şube üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırır. Bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi, şube üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

TOPLANTININ YAPILIŞ VE KARAR ALMA USÛLLERİ

MADDE-21)

Şube genel Kurullarının toplantıları ve karar alma usulleri, bu tüzüğün 9. ve 10. maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde uygulanır. Ancak Şube Genel Kurul toplantıları Şube Başkanı veya görevlendireceği bir kişi tarafından açılır; toplantılarda tüzük değişiklikleri ile derneğin feshi konuları görüşülmez.

ŞUBE ORGANLARINA ÜYE SEÇİLMESİ

MADDE-22)

Şube organlarına üye seçim işlemleri, bu tüzüğün 11. maddesinde belirtilen hükümlere tabidir. Ancak şube genel kurul toplantılarında Disiplin Kurulu ile üst kurul ve federasyon delegelikleri için seçim yapılmaz.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-23)

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

23.1. Dernekler Kanunu ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,

23.2. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

23.3. Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek;

23.4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu çalışmalarını ibra etmek,

23.5. Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

YÖNETİM KURULU

MADDE-24)

Şube Yönetim Kurullarının oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

24.1. Yönetim Kurulu, yedi (7) asil üye ile beş (5) yedek üyeden oluşur.

24.2. Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağırılır.

24.3. Bir üyenin Yönetim Kurulu üyeliği üst üste en fazla 5 (beş) dönem olabilir. Yine bir üyenin şube başkanlığı üst üste en fazla 3 (üç) dönem olabilir.

24.4. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında Şube Başkanı, 1 Şube Başkan Yardımcısı, 1 Şube Sekreteri ve 1 Muhasip seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler

24.5. Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

24.6. Yönetim Kurulu toplantı yetersayısı dört (4) olup kararlar çoğunlukla alınır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-25)

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

25.1. Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

25. 2. Çalışma dönemi çalışma programı ile gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak,

25.3. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,

25.4. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

24.5. Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komisyonlar kurmak ve raporları hakkında karar almak,

24.6. Personel Özlük Hakları Yönetmeliği uyarınca Derneğin idari ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

24.7. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

24.8. Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak,

24.9. Derneğin faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarına ilişkin olarak düzenlenen beyannameyi yıl sonu itibariyle en büyük mülki amirliğe vermek ve yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

DENETLEME KURULU

MADDE-26)

Şube Denetleme Kurulu; Şube Genel Kurulunca seçilen üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Şubelerin Denetleme Kurulları, bu tüzüğün 15. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde görev yapar. Şube Denetleme Kurulları, yaptıkları denetimler sonucunda hazırladıkları raporların bir nüshasını Genel Merkez Yönetim Kurulu’na da gönderir.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE-27)

Yönetim Kurulu üyeleri, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya ya da mazeretli olsa dahi Genel Kurulu takip eden üçer aylık periyotlar içinde düzenlenen olağan ve olağan üstü toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde yönetim kurulundan ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağırılır.

KOMİSYONLAR

MADDE-28)

Dernek amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile gerekli komisyonları kurar. Komisyonlar, ilgi alanları ile sınırlı olarak Dernek Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde teklif sunarlar. Komisyonlar Yönetim Kurulunun onayladığı kararlar çerçevesinde faaliyette bulunurlar.

28.1.  YÜKSEK İSTİŞARE KOMİSYONU

28.1.1. Yüksek İstişare Komisyonu (YİK), derneğin çalışmalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak, yönetim kuruluna çeşitli konularda tavsiyeler sunmak üzere dernek üyelerinden, şeref üyelerinden ve fahri üyelerden oluşan bir danışma komisyonudur.

28.1.2. Yönetim Kuruluna çeşitli konularda öneriler sunar, ihtiyaç olması halinde raporlar hazırlar ya da hazırlatır.

a) Derneğin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasını sağlayacak faaliyetleri yürütür

b) Derneğin iletişim stratejilerini belirler, bu stratejilerin hayata geçmesi hususunda gerekli önerileri yönetim kuruluna iletir,

c) Derneğin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi ve itibarının muhafazası hususunda gerekli çalışmaları yapar, önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Ayrıca bu hususta yönetim kurulunun vereceği görevleri ifa eder,

d) Derneğin faaliyet alanına giren her türlü ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek derneğin istifadesine sunar, ihtiyaç duyulması halinde bu gelişmelerle ilgili derneğin görüşlerini ya da yapması gereken faaliyetleri belirleyip yönetim kuruluna tavsiye eder,

e) Derneğin ihtiyaç duyduğu mali ve beşeri kaynakların tespitinde, yeni kaynakların bulunmasında ve yönetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olur.

28.1.3. YİK, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. En fazla 30 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı YİK’in doğal üyesi ve başkanıdır. Dernek üyeliğinden ya da fahri üyelikten istifa etmiş ya da çıkarılmış bir kişinin YİK üyeliği de sona erer.

28.1.4. YİK yılda 2 defa olağan olarak toplanır. İlk toplantısında üyeleri arasından iki başkan vekili seçer.

a) Yönetim Kurulu (YK) ihtiyaç olan durumlarda YİK’i olağanüstü toplantıya çağırabilir.

b) Toplantı yeter sayısı YİK üyesi sayısının salt çoğunluğu olup karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, karar yeter sayısı toplam YİK üye sayısının 3’te 1’inden az olamaz.

Bölüm V: Mali Hükümler2022-06-24T18:34:49+03:00

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI

MADDE-29)

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Ara1ık’ta sona erer. Derneğin bütçesi, gelir ve gider bilançosundan oluşur.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE-30)

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

30.1. Giriş Aidatı: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde, üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen tutardır. Giriş aidatının miktarı, gerekli görülmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

30.2. Yıllık Aidat: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır. Yıllık aidatın miktarı, gerekli görülmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

30.3. Yararlanma Payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanlar, Dernek lokal ve tesislerinden yararlanmak istedikleri taktirde çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar.

30.4. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri,

30.5. Her türü yayın ve toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

30.6. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar,

30.7. Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,

30.8. Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler,

30.9. Diğer gelirler. Dernek, Ana Tüzüğünde gösterilen amacı, çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile ilişkili olmak kaydıyla işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. Dernek, amacını gerçekleştirebilmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel merkez yönetim kurulunun kararı ile borçlanabilir.

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDA YÖNTEM

MADDE-31)

31.1. Giriş aidatının tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık aidat ise yılı içerisinde tahsil edilir.

31.2. Dernek gelirleri, dernek tarafından bastırılan Alındı Belgeleri ile yada banka hesabına yatırılmak suretiyle toplanır. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir ve mahâllin en büyük mülki amirine bildirilir.

31.3. Giderler ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.

DERNEKÇE TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

MADDE-32)

Dernek aşağıdaki defterleri noterden tasdik ettirmek suretiyle tutmakla yükümlüdür:

a) Üye kayıt defteri,

b) Karar defteri,

c) Gelen-giden evrak defteri,

d) İşletme defteri,

e) Envanter defteri

f) Demirbaş defteri,

g) Alındı belgesi kayıt defteri,

h) Ambar-Depo Defteri,

i) Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek diğer defterler

Bölüm VI: Diğer Hükümler2022-06-24T18:39:59+03:00

YÖNETMELİKLER

MADDE-33)

Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği organlar veya kişiler tüzükte belirtilen ve/veya gerekli görülen durumlarda yönetmelikler hazırlar. Hazırlanan yönetmelikler Yönetim Kurulu kararıyla uygulamaya konulur.

DERNEK ÖDÜLLERİ

MADDE-34)

34.1. Dernek Yönetim Kurulu, uygun gördüğü dallarda bir veya birden fazla ayni ve nakdi ödüller dağıtabilir. Ödüller özel ve tüzel kişilere, kurum ve kuruluşlara verilebileceği gibi guruplara da verilebilir.

34.2. Ödül miktarı dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

34.3. Seçici kurulların oluşturulmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE-35)

Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin, 2/3 çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur. Değişiklik önerileri en az on (10) gün önceden ilan edilir.

DERNEĞİN DAĞITILMASI

MADDE-36)

Dernek, özellikle dağıtılma için çağrılmış bulunan Genel Kurula, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’ünün hazır bulunacağı Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile dağıtılabilir. İlk toplantıda 2/3 çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağrılır. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve dağıtılma kararının, hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir. Dağıtılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve malvarlığı benzer amaçlı bir başka teşekküle veya vakfa devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE-37)

Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu Hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN TEMSİLİ

MADDE-38)

Derneği, dernek Yönetim Kurulu temsil eder. Derneği borçlandıracak kambiyo senetleri veya başkaca borçlandırıcı senetlerin düzenlenmesinde, banka hesaplarından para çekilmesinde, dernek başkanı, sekreter ve muhasipden en az ikisinin imzalarının birlikte bulunması şarttır. Tek imza ile düzenlenen bu tür belgeler derneği bağlayıcı değildir. Ancak sözleşmelerde, Yönetim Kurulu kararı ile başkan ya da görevlendirilecek başka bir üye tek başına imza atabilir.

YÜRÜTME

MADDE-39)

Bu Ana Tüzük Hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

KURUCULAR

MADDE-40) Kurucular Listesi

1- MUSTAFA OKAN KİBAROĞLU, 2. NECDET AKYEL 3- ALİ KOÇANCI 4- MEHMET ALİ BAYRAKTAR 5. TUNCAY BAŞOĞLU 6- MEHMET AKKAYA 7- ADNAN METİN 8- BÜLENT SOYLU 9. HÜSEYİN CEYHAN 10- SABAHATTİN KURTAY 11- BERAT AÇIL 12-ALİ ENGİN EROĞLU 13. NURİ AKSOY 14- OSMAN EROĞLU 15. HASAN KORKUT 16- RAMAZAN YAVUZ 17- MEHMET YALÇINTAŞ 18- HÜSEYİN KESKİN 19- FATIH ERDOĞAN SEVİLGEN 20- YILMAZ BALÇIN 21- MELİKŞAH UTKU 22- ERDOĞAN ALBAYRAK 23. KEMAL EROL 24- İBRAHIM REYHAN ÖZAL 25- FERRUH FÜNDOĞAN 26- TAYFUN BORA 27- LATİF HALİLOĞLU 28- NİHAT ERDOĞMUŞ 29- AYDIN AKKOÇ 30- OSMAN ARDAL 31- MEHMET FATIH ELMALI 32- ABDULLAH PEŞTELİ 33- ABDULLAH SUNUSİ MISIROGLU 34- GALİP PARLAK 35- BURHAN KOCA 36- MUSTAFA BÜGELEK 37- AYDIN ÜNLÜ 38- MESUT KARAKOYUNLU 39- ADEM TEPEKMAN 40- HALİS KURALAY 41- AHMET ŞAHİN 42- İSMAIL SUNGUR 43- FATİH KILIÇ 44- AHMET TÜRKOĞLU 45- İBRAHIM KEÇELİ 46- İBRAHIM TEKEREK 47- MURAT ELLİALTI 48- MAHMUT ALPER TUĞSUZ 49- MÜCAHİT BATAL 50- MESUT MERMUTLU 51- ATANUR ÖZTÜRK 52- LOKMAN AYVA 53- ASLAN URAL 54- MEHMET ALTINKILIÇ 55- ÖNDER ÖKSÜZ 56- ÖMER ASALETTIN ORUÇ 57- AYGÜN KARAKAŞ 58- MURAT DERTLİ ERKER 59- FAZIL ÖNDER SÖNMEZ 60- MURAT YALCINTAŞ 61- ZİYA BİLİCİ 62- SERHAT ALBAYRAK

Go to Top