ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE-2) 

2.1. Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci ya da öğretim elemanı olarak bulunmuş ve/veya bulunmakta olan, fiilî ehliyete sahip, derneğin amacına aykırı bir davranış içinde bulunmayan herkes yazılı dilekçe ile derneğin genel merkez veya şubelerinden birinin yönetim kuruluna başvurarak üye olabilir. Genel merkez ve şubelerce mükerrer üye kaydı yapılmaz. Ancak üyeler ikametgah değişikliği ve benzeri sebeplere bağlı olarak üyeliklerinin genel merkez veya herhangi bir şubeye transfer edilmesini talep edebilirler; bu işlemler genel merkez yönetim kurulunca koordine edilir.

2.2. Derneğe üye olabilmek içindeki dernek üyelerinden iki kişinin referansı şarttır,

2.3. Dernekler yasası ile ilgili mevzuata göre üye olma yeterliliği bulunmayanlar üye olamayacağı gibi, üyeliği kabul edilmiş olsa dahi durumu üye olmaya uygun olmayanlar ve üyelik şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler ve şartları başta taşıdığı halde daha sonra aykırı durumları oluşanlar sonradan üyelikten çıkarılırlar.

2.4. Derneğe üyelik üç çeşittir:

1-Asıl Üyelik: Üye olma yeterliliğine sahip kişiler (öğrenciler üniversitede bir yılı tamamlamış olmalıdır), bunun için hazırlanmış formu doldurarak başvuruda bulunurlar. Yönetim Kurulu başvuruyu 30 gün içinde karara bağlar ve neticeyi müracaatçıya bildirir. Yönetim Kurulunca kabul edilen üyelik kabulü ile üyeye “Üye Kimlik Kartı” verilir.

2-Fahrî Üyelik: Derneğe maddî ve manevî katkıları olan kişilere Yönetim Kurulu kararı ile Fahrî Üyelik verilebilir. Fahrî üyeler dernek Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarında görev alamazlar ve Genel Kurul’da oy kullanamazlar. Ancak komisyonlarda görev verilebilir. Yönetim Kurulunca kabul edilen Fahrî üyelik kabulü ile üyeye “Fahrî Üye Kimlik Kartı” verilebilir.

3-Şeref Üyeliği: İlim, siyaset ve iş alemine mensup özel kişilerden layık görülenlere Yönetim Kurulu kararı ile Şeref Üyeliği verilebilir. Şeref üyeleri dernek Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarında görev alamazlar ve Genel Kurul’da oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu uygun göreceği kişilere “Şeref Başkanlığı” payesi verebilir. Yönetim Kurulunca kabul edilen şeref üyeliği kabulü ile üyeye “Şeref Üyesi Kimlik Kartı” ya da belgesi verilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE- 3)

Her üye istifâ etme hakkına sahiptir. İstifâ isteği dilekçe ile başvurularak yapılır. Bu istifa isteğini içerir talep Yönetim Kurulunca en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve karar ilgiliye yazı ile bildirilir. Dernek tarafından üyeye verilmiş zimmetli araç ve gereçler ile “Üye Kimlik Kartı”geri alınır.

MADDE- 4)

Aşağıdaki hallerde:

4.1. Yasal olarak derneklere üye olma yeterliliğini yitirenler, bu yeterliliği taşımadığı sonradan anlaşılanlar ve şartları başta taşıdığı halde daha sonra aykırı durumları oluşanların dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Yönetim Kurulu kararı ile ilan olunur.

4.2. Üyelik ve giriş aidatlarını yılı içinde vermeyenler, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, dernek aleyhinde çalışanlar, derneğe maddi ve manevi zarar verenler, yüz kızartıcı suç işleyenler, Disiplin Kurulu tarafından tespit edildiği takdirde derhal Yönetim Kuruluna bildirilir ve Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

4.3. Üyelikten çıkartılan ilgiliye karar gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

GİRİŞ VE ÜYELİK AİDATI

MADDE- 5)

5.1. Derneğe giriş aidatını Genel Merkez Yönetim Kurulu belirler. Giriş aidatı, ilgili kişinin aşağıda belirtilen şartlarda tabi olacağı yıllık aidata denktir. Bu rakam Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

5.2. Üyelik âidâtı yıllık 480 TL ‘dir. Bu rakam Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir. Belirlenecek rakam net asgari ücreti geçemez.

*Derneğimiz üyelik yıllık aidatı, 07.01.2024 tarihli 2024-001 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1200 TL olarak güncellenmiştir.

İlgili karar maddesi: “Derneğimiz üyelik aidatının dernek tüzüğümüz 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca aksi karar alıncaya kadar yıllık 1200 TL olmasına karar verildi.”

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

MADDE-6)

Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir;

6.1. Üyelik sıfatı sona eren üyenin ”Dernek Üye Defteri”ndeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile derhal silinir.

6.2. Ölen üye dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin ödenmemiş aidatlarının tahsili için Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.