MADDE-18)

Dernek yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü yerlerde şube açar. Şubelerin açılış işlemleri, en az 3 kişiden oluşan Müteşebbis Heyet’in Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yapacağı müracaatın kurulca onaylanması sonucu kurulun vereceği yetki belgesine dayanarak başlatılır.

ŞUBE ORGANLARI

MADDE-19)

Dernek şube organları aşağıda gösterilmiştir.

19.1. Genel Kurul

19.2. Yönetim Kurulu

19.3. Denetleme Kurulu

GENEL KURUL

MADDE-20)

Bir şubenin genel kurulu, o şubeye kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Her asıl üye oy kullanma ve söz alma hakkına sahiptir.

Şube Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a) Şube Olağan Genel Kurulu, her yıl Temmuz ayı içerisinde toplanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul; Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun uygun gördüğü hallerde, yahut şube üyelerinin beşte birinin yazılı ve imzalı isteği üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’nun talebi veya şube üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırır. Bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi, şube üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

TOPLANTININ YAPILIŞ VE KARAR ALMA USÛLLERİ

MADDE-21)

Şube genel Kurullarının toplantıları ve karar alma usulleri, bu tüzüğün 9. ve 10. maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde uygulanır. Ancak Şube Genel Kurul toplantıları Şube Başkanı veya görevlendireceği bir kişi tarafından açılır; toplantılarda tüzük değişiklikleri ile derneğin feshi konuları görüşülmez.

ŞUBE ORGANLARINA ÜYE SEÇİLMESİ

MADDE-22)

Şube organlarına üye seçim işlemleri, bu tüzüğün 11. maddesinde belirtilen hükümlere tabidir. Ancak şube genel kurul toplantılarında Disiplin Kurulu ile üst kurul ve federasyon delegelikleri için seçim yapılmaz.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-23)

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

23.1. Dernekler Kanunu ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,

23.2. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

23.3. Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek;

23.4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu çalışmalarını ibra etmek,

23.5. Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

YÖNETİM KURULU

MADDE-24)

Şube Yönetim Kurullarının oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

24.1. Yönetim Kurulu, yedi (7) asil üye ile beş (5) yedek üyeden oluşur.

24.2. Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağırılır.

24.3. Bir üyenin Yönetim Kurulu üyeliği üst üste en fazla 5 (beş) dönem olabilir. Yine bir üyenin şube başkanlığı üst üste en fazla 3 (üç) dönem olabilir.

24.4. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında Şube Başkanı, 1 Şube Başkan Yardımcısı, 1 Şube Sekreteri ve 1 Muhasip seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler

24.5. Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

24.6. Yönetim Kurulu toplantı yetersayısı dört (4) olup kararlar çoğunlukla alınır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE-25)

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

25.1. Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

25. 2. Çalışma dönemi çalışma programı ile gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak,

25.3. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,

25.4. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

24.5. Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komisyonlar kurmak ve raporları hakkında karar almak,

24.6. Personel Özlük Hakları Yönetmeliği uyarınca Derneğin idari ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

24.7. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

24.8. Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak,

24.9. Derneğin faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarına ilişkin olarak düzenlenen beyannameyi yıl sonu itibariyle en büyük mülki amirliğe vermek ve yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

DENETLEME KURULU

MADDE-26)

Şube Denetleme Kurulu; Şube Genel Kurulunca seçilen üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Şubelerin Denetleme Kurulları, bu tüzüğün 15. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde görev yapar. Şube Denetleme Kurulları, yaptıkları denetimler sonucunda hazırladıkları raporların bir nüshasını Genel Merkez Yönetim Kurulu’na da gönderir.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE-27)

Yönetim Kurulu üyeleri, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya ya da mazeretli olsa dahi Genel Kurulu takip eden üçer aylık periyotlar içinde düzenlenen olağan ve olağan üstü toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde yönetim kurulundan ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağırılır.

KOMİSYONLAR

MADDE-28)

Dernek amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile gerekli komisyonları kurar. Komisyonlar, ilgi alanları ile sınırlı olarak Dernek Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde teklif sunarlar. Komisyonlar Yönetim Kurulunun onayladığı kararlar çerçevesinde faaliyette bulunurlar.

28.1.  YÜKSEK İSTİŞARE KOMİSYONU

28.1.1. Yüksek İstişare Komisyonu (YİK), derneğin çalışmalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak, yönetim kuruluna çeşitli konularda tavsiyeler sunmak üzere dernek üyelerinden, şeref üyelerinden ve fahri üyelerden oluşan bir danışma komisyonudur.

28.1.2. Yönetim Kuruluna çeşitli konularda öneriler sunar, ihtiyaç olması halinde raporlar hazırlar ya da hazırlatır.

a) Derneğin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasını sağlayacak faaliyetleri yürütür

b) Derneğin iletişim stratejilerini belirler, bu stratejilerin hayata geçmesi hususunda gerekli önerileri yönetim kuruluna iletir,

c) Derneğin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi ve itibarının muhafazası hususunda gerekli çalışmaları yapar, önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Ayrıca bu hususta yönetim kurulunun vereceği görevleri ifa eder,

d) Derneğin faaliyet alanına giren her türlü ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek derneğin istifadesine sunar, ihtiyaç duyulması halinde bu gelişmelerle ilgili derneğin görüşlerini ya da yapması gereken faaliyetleri belirleyip yönetim kuruluna tavsiye eder,

e) Derneğin ihtiyaç duyduğu mali ve beşeri kaynakların tespitinde, yeni kaynakların bulunmasında ve yönetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olur.

28.1.3. YİK, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. En fazla 30 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı YİK’in doğal üyesi ve başkanıdır. Dernek üyeliğinden ya da fahri üyelikten istifa etmiş ya da çıkarılmış bir kişinin YİK üyeliği de sona erer.

28.1.4. YİK yılda 2 defa olağan olarak toplanır. İlk toplantısında üyeleri arasından iki başkan vekili seçer.

a) Yönetim Kurulu (YK) ihtiyaç olan durumlarda YİK’i olağanüstü toplantıya çağırabilir.

b) Toplantı yeter sayısı YİK üyesi sayısının salt çoğunluğu olup karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, karar yeter sayısı toplam YİK üye sayısının 3’te 1’inden az olamaz.