ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI

MADDE-29)

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Ara1ık’ta sona erer. Derneğin bütçesi, gelir ve gider bilançosundan oluşur.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE-30)

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

30.1. Giriş Aidatı: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde, üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen tutardır. Giriş aidatının miktarı, gerekli görülmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

30.2. Yıllık Aidat: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır. Yıllık aidatın miktarı, gerekli görülmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

30.3. Yararlanma Payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanlar, Dernek lokal ve tesislerinden yararlanmak istedikleri taktirde çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar.

30.4. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri,

30.5. Her türü yayın ve toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.

30.6. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar,

30.7. Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,

30.8. Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler,

30.9. Diğer gelirler. Dernek, Ana Tüzüğünde gösterilen amacı, çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile ilişkili olmak kaydıyla işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. Dernek, amacını gerçekleştirebilmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel merkez yönetim kurulunun kararı ile borçlanabilir.

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDA YÖNTEM

MADDE-31)

31.1. Giriş aidatının tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık aidat ise yılı içerisinde tahsil edilir.

31.2. Dernek gelirleri, dernek tarafından bastırılan Alındı Belgeleri ile yada banka hesabına yatırılmak suretiyle toplanır. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir ve mahâllin en büyük mülki amirine bildirilir.

31.3. Giderler ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.

DERNEKÇE TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

MADDE-32)

Dernek aşağıdaki defterleri noterden tasdik ettirmek suretiyle tutmakla yükümlüdür:

a) Üye kayıt defteri,

b) Karar defteri,

c) Gelen-giden evrak defteri,

d) İşletme defteri,

e) Envanter defteri

f) Demirbaş defteri,

g) Alındı belgesi kayıt defteri,

h) Ambar-Depo Defteri,

i) Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek diğer defterler