Derneğin amacı, ‘toplumun sosyal, kültürel, sportif, mesleki, kişisel, ahlaki ve bilimsel yaşantısına ve gelişmesine katkıda bulunacak maddi ve manevi her türlü etkin çalışmayı yapmak’ olup çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.

MADDE-1)

1.1. Toplumun kültürel, sosyal, kişisel, mesleki, ahlaki ve psikolojik gelişimine katkıda bulunacak eğitim programları, webinarlar, projeler ve sosyal faaliyetler düzenler.

1.2. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunur.

1.3. Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Ana Tüzük hükümleri uyarınca üye ve fahri üye kaydeder. Toplum faydasına yönelik çalışmalarda faal gönüllüğü teşvik eder ve yaygınlaştırır.

1.4. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korumasına çalışır.

1.5. Topluma ve üyelerine faydalı olacak hizmet projelerini uygular.

1.6. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygulamak ve yönetmek üzere ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar.

1.7. Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler ve spor yarışmaları düzenler.

1.8. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

1.9. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır.

1.10. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete, kitaplar, manyetik cd, web sitesi yayınlar.

1.11. Yurtiçi ve yurtdışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir.

1.12. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.

1.13. Dernek, ilgili mevzuat ve Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak üyelerinden aidat toplar, Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde bağış ve yardım alır; yıl içerisinde elde edilen tüm bu gelirlerin, en az üçte ikisini amaçları doğrultusunda yapacağı faaliyetlerde kullanır, bağış ve yardımlarda bulunur.

1.14. Derneğin amaç edindiği faaliyetler toplumun tüm kesimine ve yararına açık olup belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.

1.15. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.