Tüzük

“Okuyorum diyen her insanın, yaratılmışların en şereflisi olarak kalabilmesi, ancak doğru yolda yürümeyi niyaz etmesi ve buna niyetlenmesi daha sonra da iyi, hayırlı ve faydalı işler yapması ve güzel ahlakla ahlaklanması ile mümkündür.”

BURA, Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunmuş ve bulunan kimselerin birbirlerine bu gerçeği hatırlatmak, üyeleri arasında ünsiyet te’sis etmek ve yakınlık kazandırmak amacıyla ve halis niyetle kurmuş oldukları bir dernektir. BURA, üyelerinin ve ailelelerinin, ekonomik, sosyal, kültürel problemleri ile ilgilenir; maddi-manevi refah, saadet ve huzurlarını arttırmak, gençlik ve üniversite yıllarına kadar dayanan tanışıklıklarını pekiştirmek, birbirleri arasında merhamet, sevgi, şefkat, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla organizasyonlar yapar; iyiliği emreden, birbirlerini ve diğer insanları kötülükten alıkoyan bir topluluk olmaları için uğraşır. Milletçe aileleri, ana-babaları, komşularıyla, insanlık onuruna sahip olarak, müreffeh ve mutlu bir ömür sürmeleri için çalışır.”

Bu pensiplerden hareketle 07-10-2003 tarihinde BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ BURA adıyla bir dernek kurulmuştur. Aşağıdaki maddelerde BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTELİLER DERNEĞİ BURA, “Dernek” kısa adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Derneğin amacı ”üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki, kişisel, ahlaki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak maddi ve manevi her türlü etkin çalışmaları yapmak” olup çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.

MADDE 1. Mezunların, Boğaziçi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile ilişkilerini arttırır, geliştirir.
1.1. Üyelerini kardeşlik, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirir, sevgi, saygı ve merhamete dayanan sosyal ilişkileri geliştirir.
1.2. Üyelerin kültürel, sosyal ve ahlaki kalkınmasında etkin katkılarda bulunur.
1.3. Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapar; üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirir.
1.4. Üyelerin kişisel ve ruhi gelişimine katkıda bulunacak faaliyetler ve eğitim programları hazırlar, bu konularda üyeler arası iş birliği ve dayanışmayı artırır.
1.5. Üyelerden ve ailelerinden oluşan dernek camiası sevinçte ve tasada birlik içinde olmayı amaçlamaktadır. Bu cümleden olarak: askerlik, düğün, doğum, ölüm gibi toplumsal birliktelik gerektiren durumlarda maddi ve manevi sosyal dayanışmanın sağlanması ile ilgili etkinlikler düzenler ve üyeler arası iletişimi sağlar.
1.6. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunur.
1.7. Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Ana Tüzük hükümleri uyarınca üye ve fahri üye kaydeder.
1.8. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi ile Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığını korumasına çalışır.
1.9. Topluma ve özellikle üyelerine yararlı olacak hizmet projelerini uygular.
1.10. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygulamak ve yönetmek üzere ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar.
1.11. Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler ve spor yarışmaları düzenler.
1.12. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.
1.13. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır.
1.14. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete, kitaplar, manyetik cd, web sitesi yayınlar.
1.15. Yurtiçi ve yurtdışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir.
1.16. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.
1.17. Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımlarda bulunur.
1.18. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

 

ÜYELİK ŞARTLARI

MADDE 2. Boğaziçi üniversitesinin Fakülte ve Yüksek Okullarından herhangi bir kademesine kayıt yaptırmış, derneğin tüzüğünü kabul eden, dernek 2 asil üyesi tarafından tavsiye edilmiş olmak.
2.1. Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek aidat ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak şartı ile Dernekler Kanununun 16. maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

MADDE 3. Derneğin iki tür üyeliği vardır.
3.1. Üye: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken şartları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmayı ve oy kullanmayı; mükellefiyetleri ise, özel toplantılara ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, aidat ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.
3.2. Fahri Üye: Dernek yönetim kurulu üye olma şartlarından herhangi birine haiz olmayan kişilere yönetim kurulunun en az 2/3 çoğunluğu ile fahri üyelik verebilir. Derneğe fahri üye olarak kabu edilenler genel kurul toplantı ve müzakerelerine iştirak etmekle beraber oy kullanamazlar.
3.2.A. Şeref Üyeliği : İlim ve iş alemine mensup özel kişilerden layık görülenlere, yönetim kurulunun en az 2/3 çoğunluğu ile şeref üyeliği verilebilir. Şeref üyelerinden herhangi bir isimle aidat alınmaz.
3.2.B. Öğrenci Üyeliği : Boğaziçi Üniversitesinin Fakülte ve Yüksek Okullarının herhangi bir kademesinde eğitimini devam ettiren öğrenciler, derneğin fahri üyesi olabilirler. Öğrenci üyesi olarak derneğe kabul edilenlerden diğer dernek üyelerinden alınan aidatın 1/20’si alınır.
3.2.C. Özel Üyelik: Dernek yönetim kurulu üye olma şartlarından herhangi birini taşımayan kişilere yönetim kurulunun en az 2/3 çoğunluğu ile özel üye olurlar. Özel üye olarak derneğe kabul edilenlerden diğer dernek üyelerinden alınan aidatın 1/10’u alınır.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 4.Üyelik şartlarına haiz adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.
4.1. Adayın Üyelik Formu’nu doldurup imzalaması ve ekleri ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunması,
4.2. Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca üyelik formunun alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul ya da red edildiğine ilişkin cevabın verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile on beş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,
4.3. Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra ”Dernek Üye Defteri ”ne kimliğinin işlenmesi ve ” Üye Kimlik Belgesi ”nin verilmesi. Üyelik isteğinin reddine ilişkin Dernek Yönetim Kurulu kararı kesindir; hiçbir yere itiraz edilemez.

ÜYELİKTEN AYRILMA

MADDE 5. Üyelik ölüm ile sona erer. Her üye, önceden Dernek merkezine yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek şartıyla Dernek üyeliğinden ayrılabilir. Ancak, ayrılan üyenin, ayrılacağı tarihe kadar tüm aidat borçlarını ödemesi zorunludur. Aidat yükümlülüğünü yerine getirerek ayrılan üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir.
5.1. Derneklere üye olma hakkını yitirmek ve Ana Tüzük hükümleri ile Dernek Yönetmeliklerine aykırı davranmak,
5.2. Aidat ödenmediği için üst üste iki Olağan Genel Kurul toplantısına katılamamak,
5.3. Süresiz üyelikten çıkarılma cezası almak.

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

MADDE 6. Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir.
6.1. Üyelik sıfatı sona eren üyenin ”Dernek Üye Defteri”ndeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile derhal silinir.
6.2. Ölen üye dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin aidatları, borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
6.3. Belgelerle kanıtlaması durumunda, bir yıldan uzun süre kalmak üzere yurtdışına gidecek olan üyenin, Yönetim Kurulu’na yapacağı yazılı ya da sözlü başvuru üzerine, Yönetim Kurulu kararı ile hak ve yükümlülükleri içinde bulunan hesap dönemi sonu itibarıyla askıya alınabilir. Herhangi bir nedenle askıya alma isteminde bulunmadan yurtdışına giden ve yurtdışında kaldığı sürece mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye, dönüşünde yaptığı başvuru üzerine yurtdışında kaldığı süreyi belgeleriyle kanıtladığı takdirde bu süreye ilişkin mali yükümlülükleri kendisinden tahsil edilmez. Hak ve yükümlülükleri askıya alınmış üyenin, askı süresinin bitiminde, başvurusu üzerine üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile askı statüsünden çıkarılır. Bir yıldan fazla yurtdışında kaldığını kanıtlayamayan üye, yazılı başvurusu ve birikmiş mali yükümlülüklerini Yönetim Kurulunun tanıyacağı süre içinde yerine getirmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere yeniden üyelik haklarından yararlanabilir. Ancak birikmiş mali yükümlülüğünün, üye giriş aidat tutarını aşması durumunda sadece başvuru tarihindeki üye giriş aidatı kendisinden tahsil edilir.

MADDE 7. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
7.1. Genel Kurul
7.2. Yönetim Kurulu
7.3. Denetleme Kurulu
7.4. Disiplin Kurulu

GENEL KURUL 

MADDE 8. Genel kurul, her yıl olağan olarak Mart ayında Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerinin salt çoğunluğunun katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde toplanarak çalışmalarına başlar.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ 

MADDE 9. Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.
9.1. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar ve tüm aidat borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Aidat borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
9.2. Genel kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi İstanbul’da yayınlanan gazetelerden birinde duyurulmak ve aynı zamanda üyelere yazıyla bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. Aynı süre içinde durum ayrıca yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilerek yönetim kurulu kararı, gazete ilanı ve Genel Kurula katılacak üyeler listesi eklenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre sekiz günden az olamaz.
9.3. İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ 

MADDE 10. Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.
10.1. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen ”Genel Kurul Üyeleri Listesi” ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, bir tutanakla saptanır.
10.2. Genel Kurul, Sekreterin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve iki Divan Katibi seçilir.
10.3. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve mevcut gündem maddeleri ile ilişkili maddelerin gündeme konulması zorunludur.
10.4. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
10.5. Genel Kurulda karar yetersayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yetersayılar aranır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 

MADDE 11. Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.
11.1. Dernek üye sayısının beşte birinin (1/5) aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
11.2. Yönetim Kurulunun Genel Konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,
11.3. Denetleme Kurulunun dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacağı karar. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE 12. Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
12.1. Dernekler Kanunu ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,
12.2. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
12.3. Gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini ,Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek; Genel Kurul’da onaylamak
12.4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
12.5. Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
12.6. Yönetim Kurulunun onaya sunduğu yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,
12.7. Derneğin uluslararası çalışmada bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bu kuruluşlarla işbirliğinde olması, kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,
12.8. Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
12.9. Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

YÖNETİM KURULU 

MADDE 13. Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
13.1. Yönetim Kurulu, gizli oyla seçilmiş yedi (7) asil üye ile yedi (7) yedek üyeden oluşur.
13.2. Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağırılır.
13.3. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere 1 (bir) yıl süre ile görev yapar. Bir üyenin yönetim kurulu üyeliği üst üste en fazla 5 (beş) dönem olabilir. Yine bir üyenin yönetim kurulu başkanlığı üst üste en fazla 3 (üç) dönem olabilir.
13.4. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında 1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 1 Muhasip seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.
13.5. Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
13.6. Yönetim Kurulu toplantı yetersayısı dört (4) olup kararlar çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 14.Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
14.1. Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak,
14.2. Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak,
14.3. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,
14.4. Disiplin Kurulunun önerisi üzerine, üyelik nitelik ve şartlarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına, aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına karar vermek,
14.5. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,
14.6. Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komisyonlar kurmak ve raporları hakkında karar almak,
14.7. Personel Özlük Hakları Yönetmeliği uyarınca Derneğin idari ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,
14.8. Dernek Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,
14.9. Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş veya kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılmaya karar vermek,
14.10 Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,
14.11 Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak,
14.12 Derneğin faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarına ilişkin olarak düzenlenen beyannameyi yıl sonu itibariyle en büyük mülki amirliğe vermek ve yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

Denetleme Kurulu

MADDE 15. Derneğin yetkili denetim organı bulunan Denetleme Kurulu, Genel Kurulda açık oyla bir yıl için seçilen üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sözcü seçer. Denetleme Kurulu en az üç (3) ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yetersayısı ikidir (2). Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
15.1. Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek.
15.2. Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek,
15.3. Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.

Disiplin Kurulu

MADDE 16. Disiplin Kurulu Genel Kurulun asli üyeleri arasından bir yıl için seçeceği üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden meydana gelir. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Disiplin Kurulu gerektikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sunulan hususlarda karar verir.

Ortak Hükümler

MADDE 17. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağırılır.

Komisyonlar

MADDE 18.Dernek amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile gerekli komisyonları kurar. Komisyonlar, ilgi alanları ile sınırlı olarak Dernek Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde teklif sunarlar. Komisyonlar Yönetim Kurulunun onayladığı kararlar çerçevesinde faaliyette bulunurlar.

Çalışma Dönemş ve Bütçe Uygulaması

MADDE 19. Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

Derneğin Gelirleri

MADDE 20. Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
20.1. Giriş Aidatı: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde, üyeliğe kabul edilen üyeler için, öngörülen tutardır.
20.2. Yıllık Aidat: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutar olup en az yüz yirmi milyon (120 000 000) Türk lirasıdır.
20.3. Yararlanma Payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanlar, Dernek lokal ve tesislerinden yararlanmak istedikleri taktirde çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar.
20.4. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri,
20.5. Her türü yayın ve toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.
20.6. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar,
20.7. Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,
20.8. Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler,
20.9. Diğer gelirler. Dernek, Ana Tüzüğünde gösterilen amacı, çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile ilişkili olmak kaydıyla işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.

Gelir ve Gider Uygulamalarında Yöntem

MADDE 21. Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.
21.1. Giriş aidatının tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık aidat ise Yıllık Bütçe Uygulaması Yönetmeliği’nde belirtilen yöntem ve zamanlarda tahsil edilir.
21.2. Dernek gelirleri, Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan Alındı Belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir ve yörenin en büyük mülki amirine tescil ettirilir. Alındı Belgesine, aidat ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.
21.3. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.

DEFTERLER 

MADDE 22. Dernek için İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının yayınladığı yönetmelik gereği defterler noterden onaylı olarak tutulur.

Ana Tüzük Değişikliği

MADDE 23. Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin, 2/3 çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur. Değişiklik önerileri en az on (10) gün önceden ilan edilir.

Derneğin Dağıtılması

MADDE 24. Dernek, özellikle dağıtılma için çağrılmış bulunan Genel Kurula, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’ünün hazır bulunacağı Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile dağıtılabilir. İlk toplantıda 2/3 çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağrılır. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve dağıtılma kararının, hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir. Dağıtılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve malvarlığı benzer amaçlı bir başka teşekküle veya vakfa devredilir.

Hüküm Eksikliği

MADDE 25. Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu Hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26. Kuruluş tarihinde kabul edilen ana tüzük hükümleri ———–tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 27. Bu Ana Tüzük Hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kurucular

MADDE 28. Kurucu Listesi

 

© 2016 BURA